Софийски фестивал на науката

От 8 до 11 май 2014 г. науката излиза извън академичните зали и лаборатории, за да срещне широката публика в Театър София и парка Заимов. За четвърти пореден път Софийският фестивал на науката ще предостави сцена на учени, които да представят по вълнуващ и достъпен начин любопитни теми от своите области.

Фестивалният комплекс включва 4 зони:

- научната АРЕНА - основните събития на феста ще се проведат в най-голямата шатра в сърцето на форума, пред централния вход на Театър София;

- ЛАБОРАТОРИЯТА - лятната сцена на театъра, където да се забъркате в различни работилници и събития;

- ЕКСПЛОРАТОРИУМ - мястото за наука в действие;

- ЗОНА 42 - мостът между минало и бъдеще.

В 12 часа на 9 май (петък) в "Кой е спътникът Наталия?" на сцена "Лаборатория"ще получите отговор на този и още ГНСС въпроси, като колегата ми Аспарух Камбурови и аз подготвяме специално приключение за хлапетата с изследователски дух. Новите знания ще бъдат придружени от голяма доза забавление, гарантирано с търсене на съкровища, състезание и връзка ЗЕМЯ-КОСМОС. Събитието се подкрепя от младите полярни изследователи, които можете да откриете в "Зона 42".

Цялата програма на СФН 2014 е тук. За повечето от събития достъпът е безплатен, но местата са ограничени; за билети и пропуски проверете тук.

Публикувана в Дневник

Таня Славова

Анализ на прилаганите гравиметрични методи за локализиране на дълбочинно разположени кухини

В основата на гравиметричните методи на изследване е естественото гравитационно поле на Земята. Измерването му с висока точност и резолюция дава възможност за решаването на задачи от различен мащаб – от фундаментални за геодезията проблеми до практически задачи с локален характер, но от интердисциплинарна значимост. С технологичния прогрес през последните десетилетия диапазона на гравиметричните приложения се разшири значително, а физичният принцип, на който са основани, категорично затвърди предимствата им за някои конкретни цели.

Като обекти с известна плътност, различаваща се значителност от тази на обкръжаващата ги среда, локализирането на кухини под земната повърхност е класическа гравиметрична задача. От своя страна, точното определяне на тяхното положение, форма и размери е от значение за инженерните дейности, широк диапазон от научни области и екологията.

Сп. "Българска наука", бр. 64, 2014, стр. 72 - 80. Преиздадена в сп. "Българска наука", бр. 80, 2015, стр. 257 - 265.

Публикувана в Медии
Петък, 01 Март 2013 10:21

Spatial Cave Mapping in Bulgaria

Tanya Slavova, Atanas Rusev, Asparuh Kamburov

GIM Internatial Cover

Caves are natural underground spaces formed and shaped over millions of years. Usually part of bigger caverns, they give a first-hand view of water, biology, oil and other subsurface distributions as well as a glimpse of the past when they perhaps offered a shelter or sanctuary. Therefore, when exploring a cave, it is useful to not only collect geometric information such as gallery dimensions and directions but also to take photographs and notes of any specific features of interest. Since safe storage, easy management and proper representation of spatial data can be difficult using traditional methods, these are all key requirements in the search for modern solution.

Публикувана в Медии
Проф. д-р инж. Славейко Господинов, инж. Таня Славова

Оптимизиране на периода за преизмерване на държавната нивелачна мрежа I клас с цел установяване на съвременни вертикални движения на земната кора

Направен е кратък анализ на най-често използваните модели, прилагани при изравнение на геодинамични геодезически мрежи. Посочени са предимствата на константно-скоростния кинематичен модел при изравнение на измервания, реализирани в един по-широк времеви прозорец. Обоснована е зависимостта на обусловеността на решението от времевия интервал между идентичните повторни измервания в една геодинамична нивелачна мрежа. Посредством прилагане на различни критерии за оптималност е определен оптималния период на преизмерване на Държавната нивелачна мрежа I клас.

Публикувана в Медии

Eng. Tanya Slavova

Modern Methods and Devices for Mapping Underground Galleries and Natural Caves

Abstract: It is made a review of the classical techniques and devices used for mapping underground galleries and natural caves. A new method is supposed and realized by the means of modern technologies in the Pepelyankata cave nearby the village of Bosnek, Pernik Province.

A GPS receiver is used to determine the coordinates of an initial point, which accuracy is later improved by postprocessing. Another device - a combination between a laser rangefinder, a compass and an inclinometer, is used to measure the polygon and certain points inside the cave. All of the measurements are transferred wirelessly to a PDA device and represented by a suitable field software with GIS capabilities. Some other data, including photos made by the PDA’s integrated camera, is collected as an additional attribute information about the points.

Back in the office, it is built-up a TIN model to define the main direction of the cave, its surface, volume and other morphological features. It is also compared with the results of a previous mapping of the cave which is done by other means, to figure out the advantages and disadvantages of the supposed method. The model is also drawn on an orthophoto map of the region in order to find relations between the geological features of the ground and cave’s morphology.

Публикувана в Медии

Таня Славова

 Изследване на компонентите на деформация в мрежа от директно измерени и редуцирани хорди

Резюме: Показана е една възможност за изчисляване на деформационните компоненти за ограничени райони от земната кора, посредством измерени с GPS пространствени хорди. Аналогични изчисления са направени и чрез редуцираните стойности на хордите върху референтния елипсоид. Направен е анализ на получените разултати от гледна точка на тяхното предназначение.

Ключови думи: геодинамика, пространствени хорди, елипсоидни хорди, компоненти на деформация

ХХ международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области", 23-24 септември 2010 г., к. к. Албена

Публикувана в Медии

Таня Славова

Карта вертикалных движений земной корый на територии Республики Болгарии

Абстракт: Через 20–ые годы прошедшего века было поставлено начало первокласной нивелации на територии Болгарии. В настоящем докладе отражены основые этапы,через которые проходитобработка полученных превышений по МНМК,использованы с другой стороны,для изчисления вертикальной компонентой перемещения усоответных нивелирных реперов.Резултаты интерполированы и в дополнением с сеисмичных данных близо веканазад,отображены на карте вертикалных движений земной коры.

Публикувана в Медии
Страница 3 от 3

Социална мрежа

Бюлетин

Име:
Имейл:

Приятели и каузи

КЛУБ "ЕКСТРЕМ" koral trans  ЗА ДЕЛФИНИТЕ СТАРИТЕ ГОРИ

 

© 2021 Таня Славова